Volksweerbaarheid lyrics and a translation attempt, part II

RSS
Weiterleiten

25. Jun. 2008, 18:25

Please read the notes in part I of this entry.

Let's continue with the second album of Volksweerbaarheid, Groeven In Zwart Vinyl (2003, Hau Ruck!). (Grooves In Black Vinyl)

A1 Voorwaar, voorwaarts!
See part I, track 2 of this entry.

A2 Geen bastions maar bataljons
voorwaarts de pijn openen[?], voorwaarts de pijn openen[?]
aan oorlog en marine werden jaar op jaar schatten besteed
maar een kloek besluit om de weerbaarheid tot een waarheid te maken
bleef altijd achterwege

de geschiedenis leert dat ten allen tijde slechts die volken
[in?] een eenmaal door hen veroverde stelling zich wisten te handhaven
wier toenemen in de zedelijke en wetenschappelijke beschaving hand aan hand is gegaan
met voortdurend uitbreiden van[?] de militaire macht ter zee en ter land

wat in vredestijd verzuimd is
moet in oorlogstijd dubbel en driedubbel betaald worden
dat is niet meer dan recht en billijk en
wijst het volk er op dat voorzorg en waakzaamheid dringend nodig zijn

geen bastions, maar bataljons!
geen bastions, maar bataljons!

men kan zich overtuigd houden dat een eventuele vijand
wel zover met de toestand bekend zal zijn om te weten
dat in de grootst mogelijke snelheid van optreden
voor hem de grootste kans op de overwinning ligt

welke regering zal het durven wagen een strijd
waarvan ons verder bestaan als vrij volk zal afhangen
tegen een grote mogendheid te ondernemen
zonder te steunen op alle krachten des lands?

uwe zwakheid is voor mij een gevaar
uwe zwakheid is voor mij een gevaar

met 250.000 man kunnen wij ons land niet verdedigen
we kunnen er mede[?] een gedeelte [...] en zelfs, ik ben er van overtuigd, met goed gevolg.
maar is dat voldoende? zijn Friesland, Groningen, Overijssel en Gelderland,
zijn de landen ten zuiden van de grote rivieren minder Nederland dan Holland en Utrecht?
moeten ze prijsgegeven worden? ja, zoals de zaken nu staan,
want de stellingen en de mannen om ze te verdedigen ontbreken
zolang het land verdedigd wordt door slechts 1/25 deel van de bevolking

als gij u niet met een oorlog bemoeit, dan zal de oorlog zich met u bemoeien
als gij u niet met een oorlog bemoeit, dan zal de oorlog zich met u bemoeien

No Bastions But Battalions
forward open up the pain[?], forward open up the pain[?]
on war and navy year after year treasures got spent
but a stout decision to make the defensibleness a truth
always failed to appear

history teaches that at all times only those peoples
were able to uphold themselves [in?] an at one time conquered position
whose increase in moral and scientific civilisation went hand in hand
with continuing expansion of[?] the military might at sea and on land

what in time of peace is omitted
has to be paid double and triple in time of war
that is not more than rightly and just and
points out to the people that precaution and watchfulness are urgently necessary

no bastions, but battalions!
no bastions, but battalions!

one can keep oneself convinced that a potential enemy
would this far be known with the situation to know
that in the greatest possible speed of operation
for him lies the greatest possibility of victory

what government will dare to take the chance to undertake a battle
of which our future existence as free people will depend
against a great power
without leaning on all forces of the country?

your weakness is a danger to me
your weakness is a danger to me

with 250,000 men we can’t defend our country
we can only[?][...] a part, and even, I’m convinced, with good outcome
but is that enough? are Friesland, Groningen, Overijssel and Gelderland,[1]
are the lands south of the great rivers lesser Netherland than Holland and Utrecht?[1]
must they be given up? yes, as the case is now,
because the positions and the men to defend them are lacking
as long as the country is being defended by only 1/25 part of the population

if you don’t meddle with a war, then the war will meddle with you
if you don’t meddle with a war, then the war will meddle with you

[1] These are Dutch provinces. Holland consists of Noord- (‘North-‘) en Zuid- (‘South-‘) Holland, but that’s only two of the twelve provinces of The Netherlands. South of the great rivers there’s Noord-Brabant, Zeeland and Limburg. Flevoland and Drenthe aren’t mentioned at all in the song.


A3 Uw wet is mijn wil (Ode aan Vrouwe B.)
uw doctrine is alles, de rest is slechts last
bevel is essentie, en leven ballast
nablus monosyllabis nablus monosyllabis[2]

o orde des ordes
uw wet is mijn wil
o eeuwige voorschrift
ik ben uw bezit

voorschriften voor alles
voorschriften voor alles

aan de oude muur Europa komt [...] met haar waardigheid
het instituut een labyrint
oneindig strak en [...]

nablus monosyllabis nablus monosyllabis[2]
zo verdwijnt u met uw bokkepoot
en de dag is zonder eind
en voor even schijnt u machteloos
voor de jacht van 't gewei

voorschriften voor alles
voorschriften voor alles

ik voel uw handen op mijn schouders en uw adem in mijn nek
doch ik kan u niet bereiken, de verleiding is fataal
u bent mijn absolute waarheid, mijn delicate zin
ik geef mij over aan u vrouwe, ik ben reeds uw bezit

ik voel uw handen op mijn schouders en uw adem in mijn nek
doch ik kan u niet bereiken, de verleiding is fataal
u bent mijn absolute waarheid, mijn delicate zin
ik geef mij over aan u vrouwe, ik ben voor eeuwig in uw bezit

Your Law Is My Will (Ode To Lady B.)
your doctrine is everything, the rest is only burden
order is essence, and life ballast
nablus monosyllabis nablus monosyllabis[2]

o order of orders
your law is my will
o eternal precept
I am your property

precepts for everything
precepts for everything

to the old wall Europe comes [...] with her dignity
the institute a labyrinth
endlessly tight and [...]

nablus monosyllabis nablus monosyllabis[2]
like so you disappear with your goat’s paw
and the day is without end
and for a while you seem powerless
to the hunt of the antlers

precepts for everything
precepts for everything

I feel your hands on my shoulders and your breath in my neck
but I can’t reach you, the temptation is fatal
you are my absolute truth, my delicate sense
I surrender me to you lady, I am already in your possession

I feel your hands on my shoulders and your breath in my neck
but I can’t reach you, the temptation is fatal
you are my absolute truth, my delicate sense
I surrender me to you lady, I am forever in your possession

[2] I have no idea if this is correct. It’s definately not Dutch. Maybe Latin, or Greek, or a combination of both. ‘monosyllabis’ would be something like ‘having one syllable’, but I’m not sure about ‘nablus’. The Palestinian city?? Maybe the words are something entirely different.


A4 Volksweerbaarheid (live)
See part I, track 4 of this entry.

B1 imperator futurismo uno[3]
met een klap smijt ik de deur dicht
van mijn bakermat en kazemat van formaat
en struin heerszuchtig door de straten die ik mij
gelijk alle opzienbarende en afschrikwekkende titels
terecht of onterecht maar altijd zelfbewust
en op magnifiek tirannieke wijze al oproerzaaiend eigen maak

en met mijn sigaar in mijn grijnzende rechtermondhoek
mijn ontkurkte Château Sertan[?] 1947 in mijn linkerhand
en mijn rechterwijsvinger losjes aan de trekker van mijn revolver
sta ik temidden van mijn eigen straatrevolte en stuur
als zijnde een laatste en eerste afstraffende waarschuwing
voor de rest van 't gepeupel een verdacht onooglijke voorkomend onordentelijk creatuur
naar die zogenaamde jachtvelden die hun weerga god zij dank alhier al niet meer kennen
en ontketen in een wild dier
kapot maken! kapot maken!

Imperator Futurismo Uno[3]
with a bang I slam the door shut
of my cradle and casemate of stature
and rummage around imperiously through streets which I
like all sensational and horrifying titles
justly or unjustly but always selfconscious
and in magnificent tyrannical manner while stirring up revolt make my own

and with my cigar in my grinning right corner of my mouth
my uncorked Château Sertan[?] 1947 in my left hand
and my right index finger loosely at the trigger of my revolver
I stand amidst my own street revolt and send
to be a last and first punishing warning
to the rest of the populace a suspect unsightly appearing undecent creature
to those so-called hunting grounds which thank god can’t be matched here anymore already
and unleash in a wild animal
to break! to break!

[3] This is not Dutch. Again, I’m thinking Latin. Looks like something about an emperor, a future and one (and/or only). I can’t translate it without checking my dictionary.


B2 Een Duits dienstmeisje
See part I, track 5 of this entry.

B3 Verschroeide aarde
See part I, track 6 of this entry.

B4 Geen defaitisme! (live)
See part I, track 7 of this entry.

Next and last part, their third release and another compilation track.

Kommentare

Sage etwas. Melde dich bei Last.fm an oder registriere ein neues Benutzerkonto (es kostet nichts).