Musiksammlung

Alben (12)

Alle Alben Weniger Alben
Titel (127)
Titel Album Dauer Mal gespielt
Jak linoskoczek 4:29 9
Uno Momento Mortis 3:57 8
Marta 1:38 8
Tango nadziei 4:07 7
Pod Twoim Oknem 3:25 7
Kwiat [*] 3:01 7
By³em w Nowym Jorku 5:20 7
W Miasteczku Anio³y 2:06 7
Z pamiêtnika 2:30 7
by³o kiedys miêdzy nami 3:22 7
Ultima Thule 2:54 6
Pompa 2:37 6
Pianista I Ja 4:11 6
Z Wiatrem 2:16 6
O Mój Aniele 3:47 6
Liryka, Liryka 3:34 6
Naprawdê nie dzieje siê nic 6
Nawet 3:53 6
Stacyjka Zdrój 3:20 6
Wszystko co piêkne 3:38 6
Tr¹bki 2:56 6
Nie baw siê wiêcej kul¹ ziemsk¹ 4:20 6
Leniwa g³owa 3:16 6
Hola, WpuϾ Nas 2:25 6
Cichosza 4:07 6
Na m³odoœæ 4:06 6
Gdyby œwiat powsta³ na nowo 2:42 6
Znow Wêdrujemy 2:53 6
jakieœ inne slowa 2:34 6
Tutaj jestem 3:49 5
Jestem Synem Mego Ojca 3:15 5
W Prowincjonalnym Malym Miescie 2:42 5
Gdy Wszystko Sie Zdarzy 3:58 5
Bracka 5:13 5
Wszystko Co Piekne 3:36 5
Zanim ... 3:42 5
Przez Kresy 2:39 5
Tak samo 3:14 5
Póki Czas 2:25 5
Piosenka Dla Ptaka 3:26 5
24 Smutki 2:59 5
Powrót 2:10 5
Szukaj Przygody 4:33 5
Sancho (Dytyramb) 4:05 5
Wiwat s³odka mi³oœæ 5
Zostań Ze Mną 3:01 5
O Kutno! 2:59 5
Przez siedem mórz 3:33 5
Ze Sztambucha 2:46 5
Kto wie, czyli piosenka o chêci 3:19 5
Pamiêæ 4:28 5
Do Wód! 3:49 5
Szli Têdy Ludzie 3:40 5
Wielki Odkrywco WyobraŸni 2:35 5
We œnie 5
Wielka ulewo wielka œnie¿yco 3:46 5
Deus Ex Machina 3:00 4
Sowa 3:01 4
Takiej Drugiej Nocy 2:21 4
Murarz 4:33 4
Oddal Zal 2:47 4
Natalia 2:15 4
Zmierzch 3:05 4
Pejzaż Bez Ciebie 5:35 4
List Do Jedzącej Eurydyki 3:49 4
Jesli Szukasz Prawd 1:12 4
Kiedyś nadejdzie taki dzień 2:27 4
Leśmian 3:16 4
Kawa³ek cienia 5:28 4
Kto chce bym go kocha³a 3:39 4
S³owicza 2:29 4
Rozmowa z kobiet¹ bez twarzy 2:13 4
Gdy kwitnie ¿onkil 1:34 4
Z³oty sznur 2:15 4
Œwiat Siê Stworzy³ 2:35 4
¿ycia modele 2:48 4
Natezenie Swiadomosci 4:26 3
Nowa Prognoza 1:35 3
Wiem 4:52 3
Miedzy cisza a cisza 3:23 3
Wielka Ulewo, Wielka Sniezyco 3:47 3
Krótka Bajka 4:27 3
To Tu, To Tam 4:10 3
Tak - Nie Mów Tak 2:18 3
Niebo i ziemia 0:57 3
Hymn wieczorów miejskich 4:11 3
Gniew 3:27 3
S¹ pewne sprawy 3
Przeprowadzka 2:13 3
Jesienna Dziewczyna 3:56 3
Moja Dziewuszka Nie Ma Serduszka 2:35 3
Średnie Miasta 3
Idę Cienistą Stroną Ulicy 4:10 3
W kawiarence "Sułtan" 4:15 3
P³acz po Izoldzie 3:58 3
Wzd³u¿ Ulic 2:38 3
RzeŸbione zmierzchem 2:23 3
Dot¹d doszliœmy 2:41 3
Natê¿enie œwiadomoœci 4:27 3
Wiêc Mo¿na Kochaæ 3:11 3
Ostatnie S³owa 3:24 3
Cia³a 4:18 3
Rózo Waitrów, Rózo Losu 3:26 3
Na połowie czasu 5:35 2
Niebezpieczne zwi¹zki 2:45 2
Œrednie miasta 2:28 2
Atlantyda 1:56 1
To tu to tam 4:09 1
Kwiat 1
Gdy wszystko siê zdarzy 3:59 1
Miêdzy cisz¹ a cisz¹ 3:23 1
Kwiat (Louloudi) 3:02 1
Dot¹d Doszliœmy 2:41 1
Pejza¿ Bez Ciebie
5:34 1
Idê Cienist¹ Stron¹ Ulicy
4:10 1
W Kawiarence Su³tan
4:14 1
Kiedyœ Nadejdzie Taki Dzieñ 1
Leœmian 1
Jeœli Szukasz Prawd 1
Na po³owie czasu 5:35 1
List do jedz¹cej Eurydyki
3:48 1
Zostañ ze mn¹
3:06 1
Ró¿o wiatrów, ró¿o losu 3:26 1
Oddal ¿al 2:47 1
W prowincjonalnym ma³ym œwiecie 2:41 1
Miejscowa idiotka z tutejszym kretynem
1:54 1
z硂ty sznur
2:19 1