Gadghet

Sedinus (セヂ), 22, Männlich, Deutschland
polishroute.co.nf/Zuletzt gesehen: vor 15 Tagen

114202 gespielte Titel seit 27. Sep. 2007

308 Lieblingslieder | 51 Beiträge | 2 Playlisten | 118 Shouts

 • Freunde werden
 • Nachricht schreiben
 • Shout schreiben

Deine musikalische Übereinstimmung mit Gadghet ist unbekannt

Erstelle dein eigenes Musikprofil

Kürzlich angehörte Titel

Billy JoelUptown Girl 29. Apr., 19:23
"Weird Al" YankovicAmish Paradise Lieblingslied 29. Apr., 19:19
QueenRadio Ga Ga 29. Apr., 19:13
TotoAfrica 29. Apr., 19:08
Depeche ModeEnjoy the Silence 29. Apr., 19:04
Ray CharlesHit the Road Jack 29. Apr., 18:58
Murray HeadOne Night in Bangkok 29. Apr., 18:54
EraAmeno 29. Apr., 18:52
Smash MouthAll Star 29. Apr., 18:48
三澤紗千香インフィニア 31. Dez. 2013
Mehr anzeigen

Shoutbox

 • kedzi0r

  Puscifer jest na wiecznym propsie.

  28. Aug. 2013 Antworten
 • kedzi0r

  >Pornobajki rodem z Mongolii >Implikando, że mój taste jest shit WAT

  27. Aug. 2013 Antworten
 • bellguer

  Thanks(*^_^*)

  21. Aug. 2013 Antworten
 • nappa3ume

  初めまして!よろしくお願いします。

  18. Aug. 2013 Antworten
 • futrzanostopa

  No tak, mhroczne h to podstava... Fhutrzhanosthopa :D

  8. Sep. 2011 Antworten
 • futrzanostopa

  Nie jest 'Sedinusem' ;)

  8. Sep. 2011 Antworten
 • futrzanostopa

  I kto to mówi? ;]

  7. Sep. 2011 Antworten
 • Accoun

  O! Nie wiedziałem, że też masz MyPersonality w profilu...

  27. Dez. 2010 Antworten
 • Virrion

  Jak można mieć ponad półtora koła odtworzeń jednego kawałka? ;o

  12. Dez. 2010 Antworten
 • niniejszym

  :P

  22. Nov. 2010 Antworten
 • niniejszym

  :P jak zgadniesz kim jestem to dostaniesz ciasteczko

  22. Nov. 2010 Antworten
 • Gwynbleidd95

  Hehe, Serious Sam =P

  22. Nov. 2010 Antworten
 • GeneralHoden

  yea.. hot dog and rollin are very great songs (:

  13. Sep. 2010 Antworten
 • GeneralHoden

  650 limp bizkti songs in 7 days? :O

  13. Sep. 2010 Antworten
 • Cyantine

  K͇̟̮ͨ̽̀͟ÿ̡̠̪̥̩̺̥̠̘̳ͬ͐ͦ͜͞l̞͙̹ͯ̇͠l͉̰̠͈̱̳̩̖̓͌̆̈ͣ͒̏ä̴͉̼͇͇̀̌͋́̊̎,̦̩̮̬̩̙ͯ̾ ̥̩̤̦̹͊̐͞nͧ͑̎ͦͦ҉̱̟͙̭̠̭̖̙ä̸̛͓̖̾̿́̎ͥ̀̔̆̐ęͨͣ͌̚҉̖̤͙̖̭̪͡n̷̘͓̦̳̘ͬ̽̒́ ̙͊̇ͧ:̛̭̣͔̝͎̝͕̦͋̽ͧ́ͬ̎P̵̦̳̯̞̤̩̘̼̈́ͫ͗͐̈́̾̇̐̕͜

  9. Sep. 2010 Antworten
 • Cyantine

  Ḿ̨̦͎͎̬̄͒̎ͯ̿͂̈̚n̥̬̋ͨͫͮ͂ͪ̊͞i̻͇͕̱ͤ͂͡ę̛̻͙͔͚̋ ̅̌͛͂ͨ͢҉̩͚ţ̄͑ͦ͑̆̅͡҉̻̦͍̤a̧͋ͭ̔̾̉̈҉̤̲m̢̫͚̪̯͉̹ͣ́ͧͦ ́҉̝̺̀́n͙̘̺͙͙͚̔ͤ̇ͨ̐͊̅͡i̡͕͚̜͓̤̠̭͑̈͗ͧ̿ͦ͌ͪͥ́e̡̪̪̳̜͖̥̹ͨ̐̀̑ͦ̐ͩ̉͞ͅ ̡̛̺̘̠̪̗̰͎̐͝ͅp̨͐̊̒͢͏̰͕̠̼̩̯͖r̯̻̣̞̰̤̻̒ͫ͛̑ͩ̑̐̚͟z̦͎̰̼̳̍ͥ͊ͦ̄̑e̯̰̰͇ͣs̢̳̺̳̥̆̍̋̂͛͝͝z̭͖̗̘̜̘̭̣̀͛ͯͤͨ͆̾k͂̑̊̃͒͏̣̩͈̞a̙̖̺̥͔̔̿ͫ͊̽̑d̓̌ͧͤͪ҉̴͙̝̼͚z̡̞͇̼͈̟̗͕̩͉ͯ͛ͨ̍͌́͗̅͒͟ȁ̬̭̰͈̻̫͎̗̎̑̉̋̋ͩ,͐̓̿ͯͫ҉̠̺͎͇̰͚̮ ̾̀ͩ͌͑͏̙̟͎͔̬͍̻͠ͅż̴̢̜͇̳͔̼̖͍̋͘e͇̱̫̰̖̱̫̪̖͋̊̋ͬ͑̓̀͠ ̵̞͖̘ͭ͗̈̆̈́͗͠n̵̡͍̤̪̠̤̥̩͊͋̉̀̊͑͑ͦͭ͟ͅị̸̫̬͇̮͈ͬ̄̎̈͜͝è̘͎͈͌͠ ͣ̽̽͊҉̘̮̲̝̣ś̤̮͎̺̗̯͛ͧ̈p̸̠̪̬̻̘̺̱̭ͪͭͭ̆͘͘ͅį̷̛͈ͬͫͤ̍̃́ê̷͍̹̣͚ͩ̂̽ͨ̐̑́͞w̝͕̭̫̻̓ͧͩ̎͞a̫̭̹͍̭̿̃ͫ̎ͥ̉ͧ͛͞j̽̍̈̔͌͊́ͬ҉͍̤̫̳̖͈̩̀ą̵̧͎̠͎̘ͤ ̨̂͂͊ͮ̉͌̊̈ͧp̢̘͍̗̤̫͒̆ͩ̓ͨͯo̶̩̖̲ͫͦ̎̕ ̴̯̱̪͉̤̀̍́ͅn̵͍̻̑̎ͩ͆̈̉̑͠i̭̜͇̞̯̜̓ͭ͠ḙ̡̛̟̭͇̌́ͥ̄̓ͬ̽͡m̵̱͉̬̘̣͍͔̦ͦ̓̄ͧi͆̊͏̬ẹ͎̱̩̠̜͎͐̔̊̂͛̈́̿̈͡c̦͇̳͙̜̪͆ͅǩ̗͉ͯͤ̚ͅú ̽҉̣̀m̸̧̲̞͚̲̩̭ͯͥ̅͌̊͘ớ̗ͫͨ̃̀ͮͧ̈̿ͧg̴̏ͫ͒͌̍҉͍͈̠̕ͅł̜̺̪͉͔̌̈͊͊́͢͞b̶̨̖͔̙̜̦̄͗ͩ͒̾͑ͩŷ̴̼̞̊̋̄͋ͯ̋͐̂͡ś̲̯̝ͩ̌͞ͅ ̝͚̥̭̪͉͙̭ͯ̔͗̎ͫ͢f̵͎͓̣̝͔͙̦͈̅͑͢i̢̩̳̬ͭ̇͒̐̊̓̚͘ń̫̯̖͕̖̑̑̉͜͠s̭̻̺̞̱̏̔ͤk̶͓̦͇̖̜͔̗ͤ̈́̅̈́̏ͮ̐ị̡̫̫̭̟͓̉̉̈́̒ȇ̶̈ͮ̃̔͐̊͝͏͔̬̹͓͖̹͍g̳̺̣̱͎̩̺͗ͫo̢͇͕͙͇̺̫̜̅͌̂́̍ ̙̫̬̀̃ͣ͢p͇͍̠͓̳̦̲̮͋ͪ́ͯ͡ͅo͖̺̙ͦ͊ͭ̐̀s̡̗̝̐ͦͯł̡̝̙̭͌ͪư̢̱͔̜̞̝̩̣͇̩̈́͛͂c͇͙͓̟͂̌ͤͩ̚h̡̝̳̭̱̩̹̪̦̊͝ã̗̩̦͍̜̲̲̗̾ć

  8. Sep. 2010 Antworten
 • Cyantine

  N̴̻̦͚̰ͮ̚͢i̸̸̹̝̰̝̭̬̩͔͊ͪe̒̆ͥ̆̾͏͔͈̕m̰̻͉̺̙͂ͣ̑͝c̨̲͎̦̘̑ͣͩͧͬ̈́ͪó̡̰̈́͑ͯ͗̚w̡̛̹̗̓͘ ̝̜͍̲͚̮̓͑̀t̰͔͉̫͉̮͙̰̦̋̍͌̕y̓ͤ̎̍͑̆͏̩̱̳͈͔ż̖̎͂͆͒̋̆̆ͮͅ ̙ͤͪ͡ͅs̡̨͈̰̖̹̭̠̠̎̍͗̿̈̂̑ͫł̱͚̘̮͐͑̓ͣͣͭ͆͗͜u͌́͋͛͌͌͒̈̎҉̷̯͓̱͓͖͢c̵͚͈̻̞͊̑ͧ̄ḩ̼͚̹̭̑̓̉͐͋̏̚͝a̵̝͇͎͗m̢͚̺̪̯̦̬͖͒͠;̶̯͔̻̰̟̜͍ͫ̈́̈̍͜ ͉͕̻̽ͥͬ͋̓ͪ̓̀͠S̯͓̫̩͕̭̲͚͙̈́̎͗́ĉ̬̘͇͍̙ͫ̽̀̋͛͡o̻̲̗̱̜̣͇̩̿̅̒͐ŗ̮͚̫͑̉͋͊̃p̛͍̳͇̄̊ͩ̅ͬͯ͆͊͝ḯ̮̘̘͋ͩ́͋̅̈͢ǫ̸̖͇̥̥̱̀̀ͬͧ͛͠ņ͍̻͕̬̈́̂̓̈́̽͘s͉̹̫ͬ̄̉͢ ̵̪̥͙͇͍̬̌ͫ͛̑ͯc̸̝̦̯̻̻͙͍̯̓ͭ͛̂̿̉ͬ̅̓h̶̛͔̳̖̳̬͔͓̼̃̔ͣ͛̈ȏ̇͛ͫ̎̀͞҉̞ḉ̞̖̩̺͈͓͙ͧ̑̊̃͟b̸͓̟͕̞̲͓͎̭ͪͮ̌͗̆̐̏̏͜͢y̴͈͉͖̗̤̯̪̭̾͐͛͢͡ ͓̻̰̜̟͉̘ͦ͌̐̂̇̈́̑̋̚:̴̙̥̔̀ͬͫͯͮ̄P͑͆͂ͧͣ̏̃҉̡͎̤̩

  4. Sep. 2010 Antworten
 • Cyantine

  Z͛ͩ̄̓̄̒̉a͒lͤ̔͊͊̚g̔̑o̿͌̈̈́ ̓̿̀̌ͫ̄g͛͋͗̀̈́̽ͤeͣ̇̓̄͂nͬ̀̍̔er̅ͤ͋̑ͫͯ̋a͋ͦ́̿̄͒̊to̓ͮ̂ͨrͪ͊ͥ̂ ̍̓̍ͨf͗̑ẗẅ́ͨ̽̓ ̀ͥ:D͛͂ i̍͋ͧ͊ͭ͂ ̇ͯ̂̿ͫc̎̐ͩ̍̔ͬo ͦ͗ͫ̒͛ͦt̋̃̎̎͒̒õ̃ ̆̊ͥz͌̾͗ͮ̊a̎ͮ͗ͥ̈ͨ̚ ͐L͆̄͗̄ͩ̋o͊ͤ̓̄w̿ͯ?́̎ͫ͐ͮ͊

  29. Aug. 2010 Antworten
 • Hudges

  no w sumie to niewiele...

  3. Jul. 2010 Antworten
 • Hudges

  a co cię tak dziwi kolego? :P

  3. Jul. 2010 Antworten
 • Alle 118 Shouts

Über mich


Letzte Aktivitäten